ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ


Copyright © All Rights Reserved. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຍຸດທະສາດເພື່່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (ສປຊ).