ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ

ທ່ານສາມາດ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສອບຖາມ ສະເໜີ ຮ້ອງຂໍຕ່າງໆ ຫາຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທາງນີ້.

ຄູ່ມືສໍາລັບການ Chat ລົມກັນອອນລາຍ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຈາກເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ.

ຄູ່ມືສໍາລັບການ Chat ລົມກັນອອນລາຍ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຈາກໂທລະສັບ Smart Phone.