ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ

ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທໍາ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເບີໂທລະສັບ 021 414 106 (ໃນໂມງລັດຖະການ).

ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ພາຍໃນໂມງລັດຖະການ.

ຊື່ຫ້ອງການເບີໂທລະສັບທີ່ຢູ່
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ061 213 572ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ041 252 052ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງເຊກອງ020 5654 3725ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງເຊກອງ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງອັດຕະປື020 9910 5644ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງອັດຕະປື

ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງຍຸຕິທໍາ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ພາຍໃນໂມງລັດຖະການ.

ຊື່ຫ້ອງການເບີໂທລະສັບທີ່ຢູ່
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2221 1015ພະແນກຍຸຕິທໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ088 210 227ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ020 2874 7572ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ020 5448 3628ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງອຸດົມໄຊ030 5437 578
081 212 774
ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຫົວພັນ020 2384 3335ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຫົວພັນ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ074 211 272ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເມືອງແກ່ນທ້າວ074 216 018ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ074 810 027ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງວຽງຈັນ020 5569 7701ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ020 9777 7455ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ020 9942 5784ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງສາລະວັນ020 9192 2220ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງສາລະວັນ
ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈໍາພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກ020 9546 4708ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ຫ້ອງໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ພາຍໃນໂມງລັດຖະການ.

ຊື່ຫ້ອງການເບີໂທລະສັບທີ່ຢູ່
ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ021 353 953ສະພາທະນາຍຄວາມ
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍສາຍດ່ວນ 1362ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຫ້ອງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ021 262 698-
ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ030 5262 011-
ສູນບໍລິການກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ030 5668 539-

ChatBot ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ສະບາຍດີ.
ນີ້ແມ່ນລະບົບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີທະນາຍ ຄວາມເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ສອບຖາມ